parallax background
Projekt LIFE – IP NATURA 2000 SVK (LIFE19 IPE/SK/000003) je financovaný zo zdrojov Európskej únie v rámci programu LIFE a zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom MŽP SR.

Pilotné lokality projektu

1Rašeliniská severnej a strednej časti Slovenska
Pestrosť biotopov v tejto oblasti je vysoká, okrem rašelinísk a lesov sa tu nachádzajú aj biotopy lúk a pasienkov. V týchto oblastiach sa bude kosiť, odstraňovať krov či mulčovať biomasa aby sa zabezpečil najlepší prístup k manažmentu biotopov rašelinísk. Cieľom plánovanej hlbšej diskusie s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov bude zaistiť dlhodobú udržateľnosť území.
2Záhorie
Častými záplavami vznikli nivné trávnaté ekosystémy, ktoré sú v tejto oblasti najcennejším krajinným prvkom. Nemenej významné sú lužné lesy pri vodných tokoch, najmä pri rieke Morava. Aktivity projektu sa preto budú sústreďovať na zavádzanie agrolesníckych systémov, odstránia sa kry a dreviny, budú sa vytvárať trávnaté plochy určené na spásanie. Vodohospodárske aktivity budú zahŕňať obnovu pobrežných oblastí a opätovné pripojenie vybraných riečnych meandrov.
3Muránska planina
Ide o veľmi rôznorodú a druhovo bohatú oblasť. Najviac zastúpené sú lesné oblasti a trávnaté porasty, v menšej časti vodné a pobrežné ekosystémy. Aktivity budú zamerané na zlepšovanie podmienok prostredia pre tetrova hlucháňa, teda zníženie hustoty lesného porastu, zníženie hustoty poľovnej zveri a iné. Ďalšou aktivitou bude obnova a starostlivosť o polo-prírodné trávne plochy.
4Latorica
Predstavuje mozaiku lužných lesov, mokradí, mŕtvych ramien a lužných lúk a naplavenín riek Latorica a Bodrog. Vyskytuje sa tu 16 biotopov európskeho významu s množstvom vzácnych živočíšnych aj rastlinných druhov. V tejto lokalite sa preto budú obnovovať trávnaté plochy prostredníctvom výrubu a odlesňovania. Významná bude tiež výstavba prívodnej infraštruktúry a budovanie kanálu na prívod vody do mŕtveho ramena Tajba, na rieke Bodrog.
5Poľana
Pre Poľanu je typická vysoká rozmanitosť rastlinných aj živočíšnych druhov. Nachádza sa tu 15 biotopov európskeho významu. Najväčšie zastúpenie majú horské kosné lúky, prechodné rašeliniská, trasoviská, rôzne typy lesného porastu v južnej oblasti hojne obhospodarované lúky, pasienky, staré ovocné sady a orné polia. Projektové aktivity v tejto lokalite budú zahŕňať obnovu horských lúk a manažment mladších. V dotknutých oblastiach je dôležité zlepšiť prostredie a stavv ochrany hlucháňa hôrneho, ako aj endemického druhu Ľanolistníka bezlistencového (Thesium ebracteatum).