Potreba spoločnej a jednotnej ochrany druhov a biotopov naprieč celou Európou vznikla pred vyše 40 rokmi. Úlohou každého členského štátu Európskej únie je prispieť svojim prírodným dedičstvom k zachovaniu prírodného bohatstva. Krajiny Európskej únie tak budujú sústavu NATURA 2000 – celoeurópsku sieť chránených území, na ochranu prírodných biotopov, voľne žijúcich vzácnych alebo ohrozených živočíchov a rastlín. 

Natura 2000 ochraňuje najvzácnejšie a najohrozenejšie druhy voľne rastúcich rastlín, žijúcich živočíchov a prírodných biotopov na území Európskej únie.
Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že chráneným územiam najviac prospieva to, že zostanú nedotknuté, účelom vytvorenia tejto sústavy je presný opak. Natura 2000 zabezpečuje a podporuje všetky aktivity, ktoré súvisia s ochranou prírody a človek zostane jej súčasťou.

Sústavu Natura 2000 tvoria dva typy území:

Sústavu Natura 2000 tvorí k júnu 2021 takmer 27 tisíc chránených vtáčích území a území európskeho významu. Slovenská republika prispela do sústavy Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 644 územiami európskeho významu. 

ÚEV + CHVÚ = Natura 2000

 

Územia európskeho významu – ÚEV

Cieľ:
Ochrana zriedkavých, ohrozených, alebo endemických druhov živočíchov a rastlín, ako aj ich biotopov. Spoločne sa označujú ako druhy
a biotopy európskeho významu.
Legislatíva:
Smernica o biotopoch
Ochrana:
Platí v nich 2. až 5. stupeň ochrany

 

 

Chránené vtáčie územia – CHVÚ

Cieľ:
Ochrana všetkých voľne žijúcich vtákov a ich najvýznamnejších biotopov.
Legislatíva:
Smernica o vtákoch
Ochrana:
Platí v nich 1. až 5. stupeň ochrany a tzv. zakázané činnosti, ktoré sú vymenované vo vyhlasovacích predpisoch

 

Sústava Natura 2000 spolu s národnou sústavou chránených území zaberajú zhruba 37 % rozlohy Slovenska. Obe sa do veľkej miery prekrývajú, niečo vyše polovica území Natura 2000 je zároveň v národnej sieti. Zhruba 780 tisíc hektárov majú „spoločných“.

O čo sa v projekte v súvislosti s ochranou slovenských území Natura 2000 usilujeme?

  • Zabezpečenie, aby boli ohrozené druhy sledované prostredníctvom spoľahlivých zdrojov údajov.
  • Posúdenie dopadu zmeny klímy na sústavu Natura 2000.
  • Zabezpečenie ochrany biotopov a rašelinísk vytvorením manažmentových centier.
  • Vytvorenie a zhodnotenie agrolesníckych systémov, ktoré podporujú ohrozené druhy a typy biotopov.
  • Obnovenie biotopov a vytvorenie prístupov pre vysoko ohrozené druhy, ako je hlucháň hôrny, fuzáč karpatský, ľanolistník bezlistencový, korytnačka močiarna, marsilea štvortlistá a desiatky ďalších.
  • Vyhodnotenie účinnosti obnovných a ochranných opatrení, skúseností a poznatkov z 5 pilotných lokalít.
  • Vyhodnotenie sociálno-ekonomických prínosov a ekosystémových služieb, ktoré poskytuje sieť Natura 2000.
  • Zvýšenie povedomia o sústave Natura 2000 nielen medzi odbornou ale aj širokou verejnosťou.