Úlohou každého členského štátu Európskej únie je prispieť svojim prírodným dedičstvom k zachovaniu prírodného bohatstva. Krajiny Európskej únie tak budujú sústavu NATURA 2000 – celoeurópsku sieť chránených území, na ochranu prírodných biotopov, voľne žijúcich vzácnych alebo ohrozených živočíchov a rastlín.

Čo je hlavnou úlohou sústavy Natura 2000?

Natura 2000 ochraňuje najvzácnejšie a najohrozenejšie druhy voľne rastúcich rastlín, žijúcich živočíchov a prírodných biotopov na území Európskej únie.
Aj keď by sa na prvý pohľad mohlo zdať, že chráneným územiam najviac prospieva to, že zostanú nedotknuté, účelom vytvorenia tejto sústavy je presný opak. Natura 2000 zabezpečí a podporí všetky aktivity, ktoré súvisia s ochranou prírody a človek zostane jej súčasťou.

Sústavu Natura 2000 tvoria dva typy území:

Sústavu Natura 2000 tvorí k júnu 2021 takmer 27 tisíc chránených vtáčích území a území európskeho významu. Slovenská republika prispela do sústavy Natura 2000 41 chránenými vtáčími územiami a 642 územiami európskeho významu.

O čo sa v projekte v súvislosti s ochranou slovenských území Natura 2000 budeme usilovať? 

  • Zabezpečenie, aby boli ohrozené druhy sledované prostredníctvom spoľahlivých zdrojov údajov.
  • Posúdenie dopadu zmeny klímy na sústavu Natura 2000
  • Zabezpečenie ochrany biotopov a rašelinísk vytvorením manažmentových stredísk
  • Vytvorenie a zhodnotenie agrolesníckych systémov, ktoré podporujú ohrozené druhy a typy biotopov
  • Obnovenie biotopov a vytvorenie prístupov pre vysoko ohrozené druhy, ako je tetrov hlucháň, fúzač karpatský, atď.
  • Vyhodnotenie účinnosti, skúseností a poznatkov z pilotných lokalít
  • Vyhodnotenie sociálno-ekonomických prínosov a ekosystémových služieb, ktoré poskytuje sieť Natura 2000
  • Zvýšenie povedomia o sústave Natura 2000 nielen medzi odbornou ale aj širokou verejnosťou