1Ak bude môj pozemok patriť do zoznamu území európskeho významu, zoštátnia, alebo znárodnia mi ho?
Nie. Vlastník pozemku ostáva nezmenený, vlastnícke práva nie sú týmto návrhom zmenené. Tvrdenia, ktoré sa objavujú spravidla na sociálnych sieťach o znárodňovaní a vyvlastňovaní sú nepravdivé, zavádzajú verejnosť aj vlastníkov.
2Zaradením niektorých lokalít do národného zoznamu území európskeho významu zanikne vidiek?
Nie, nezanikne. Je to ďalší hoax. Vidiek, nezanikne ani sa nezníži zamestnanosť v regióne. Užívateľ pozemku bude na pozemku hospodáriť naďalej tak, aby kvalita biotopu ostala nezmenená, prípade sa jeho kvalita zvyšovala.
3Zanikne existujúca infraštruktúra v navrhovaných lokalitách?
Nie, nezanikne. V súčasnosti existujúce a využívané poľné cesty, prechody a už existujúce stavby (napr. už existujúca chata na navrhovanej lokalite) ostávajú zachované.
4Ako súvisí návrh zaradenia predmetných lokalít do národného zoznamu území európskeho významu s reformou národných parkov?
Sú to rôzne témy, ktoré spolu nesúvisia.