Poľana je najvyššie a najzachovalejšie sopečné pohorie Slovenska. Najväčšie zastúpenie tu majú lesy. Pestrý reliéf územia ponúka hojnosť rôznych typov spásaných a kosených lúk, rašeliniská či unikátne hospodárske políčka a staré ovocné sady.

  • Obnovujeme tu horské lúky a presvetľujeme lesné porasty ako podpora biotopov hlucháňa hôrneho.
  • Regenerujeme porasty borievok a zavádzame agrolesnícke opatrenia.
  • Je pre nás kľúčové lepšie chrániť biotop hlucháňa hôrneho a vzácneho ľanolistníka bezlistencového, ktorý sa vyskytuje len na jednej lokalite na Slovensku v území európskeho významu Hradné lúky.
Borievkové porasty_Vrchdetva
Jedny z najcennejších spoločenstiev pasienkov s borievkou na Poľane sa vyskytujú v lokalite Vrchdetva, kde žijú vzácne a ohrozené druhy bezstavovcov. Foto: CHKO Poľana
hlucháň hôrny v toku s fragmentami snehu v pozadí
Hlucháň hôrny je náš najväčší kurovitý vták, ktorý obýva horské zmiešané a ihličnaté lesy. Na Poľane žije už iba v málopočetnej populácii. Foto: CHKO Horná Orava