Od začiatku projektu sa nám spolu podarilo:

3

štúdie uskutočniteľnosti


vypracované pre projektové územia Poľana, Muránska planina a Záhorie. V rámci lokality Záhorie sme pripravili aj rozsiahlu technickú projetovú dokumentáciu. V Námestove a v Banskej Bystrici boli vytvorené technické dokumentácie pre riadiace centrá, slúžiace na manažment (sklad techniky, nástrojov) rašelinísk stredného a severného Slovenska.
2

analýzy súčasného stavu + plány činností


vytvorené za účelom spracovania integrovaného programu starostlivosti pre Záhorie a Poľanu. Integrovaný program starostlivosti predstavuje jednotný program manažmentu a zahŕňa programy starostlivosti o viaceré chránené územia vyskytujúce sa na vybranom území, ale aj iné typy dokumentácie, napr. programy starostlivosti o les alebo plány manažmentu povodí.
4

prípravné dokumenty


medzi ktorými sú napr. Identifikácia vlastníkov a užívateľov pozemkov, Stratégia lepšieho zapojenia stakeholderov či Príručka pre komunikáciu s vlastníkmi a užívateľmi pozemkov. V rámci ochranárskych činností sme vypracovali štúdiu Identifikácia modelových predmetov ochrany európskeho významu z hľadiska zlepšenia koherencie (konektivity) sústavy Natura 2000.
26

indikačných biotopov a druhov/druhových komplexov


bolo vybratých za účelom monitorovania vplyvu konkrétnych projektových aktivít na biodiverzitu v pilotných lokalitách - Poľana, Muránska planina, Záhorie a Latorica. V roku 2022 prebehol nultý monitoring, ktorého výsledky sa porovnajú s prvým monitoringom plánovaným zrealizovať v roku 2027, po implementácii ochranárskych aktivít.
200

vyškolených odborníkov zo ŠOP SR, poľnohospodárov a lesníkov


na tému Strategický plán spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023 - 2027. Pozývaní boli lesníci a poľnohospodári z projektových lokalít. Na jeseň roka 2023 plánujeme zrealizovať ďalšie školenia orientované na odborníkov zo ŠOP SR, napr. v rámci krízovej komunikácie alebo o komunikácii o ochrane prírody na verejnosť.
1300+

školákov sa dozvedelo o sústave Natura 2000


v rámci vzdelávacích aktivít na zvýšenie povedomia verejnosti o sústave Natura 2000 a o ekosystémových službách. V roku 2022 bolo zorganizovaných 10 dní Natura 2000 a 5 pilotných týždňov Natura 2000. Bol vyvinutý aj súbor vzdelávacích a didaktických pomôcok, ktoré budú atrakciami na podujatiach projektu.

Prípravné aktivity

Počas prípravných aktivít projektu sme pracovali na 4 rozsiahlych aktivitách. Týkali sa nasledujúcich činností:
A.1 Príprava štúdií, technickej dokumentácie a povoľovacích konaní
Štúdia uskutočniteľnosti pre projektové územie Záhorie definovala bioekologické zadanie, preskúmala a ďalej ujasnila realizovateľné opatrenia. V ďalšej štúdii uskutočniteľnosti boli navrhnuté opatrenia pre projektové územia Poľana a Muránska planina - mozaikové a ľahké kosenie pre monitorované druhy, komunikácia so zainteresovanými stranami a mulčovanie pôdy (už realizované na 24 hektároch ako manažment obnovy). Okrem toho sa realizovalo obstaranie zariadenia na manažment rašelinísk a zriadenie 2 riadiacich centier – v Banskej Bystrici a v Námestove. Pre riadiace centrum v Námestove sme pripravili všetkú potrebnú technickú dokumentáciu, aby bolo možné začať s výstavbou.
A.2 Príprava integrovaných programov riadenia
Porovnali sa rôzne typy programov riadenia, ktoré je potrebné integrovať a zadefinovali sme rozsah a zameranie integrovaného programu starostlivosti o chránené územie, ktoré by mal dokument riešiť v regióne. Bola identifikovaná potreba zmeny legislatívy za účelom implementácie a schválenia integrovaných programov starostlivosti o chránené územie (návrh ich novelizácie bude vytvorený počas 2. fázy projektu). Pilotný integrovaný program starostlivosti bude pre lokalitu Poľana a Záhorie.
A.3 Príprava stratégie pre zapojenie zainteresovaných strán a komunikáciu s nimi
Bola vyvinutá Stratégia zapojenia a lepšej komunikácie so zainteresovanými stranami, ktorá zahŕňa analýzu zainteresovaných strán, výsledky osobných rozhovorov so zainteresovanými stranami a plány zapojenia zainteresovaných strán pre každú pilotnú lokalitu.
A.4 Konzultácie s vlastníkmi/užívateľmi pôdy
Pre efektívnu prácu s užívateľmi a vlastníkmi pozemkov, na ktorých plánujeme vykonávať manažmentové opatrenia boli pripravené usmernenia pre komunikáciu s užívateľmi pozemkov a tiež vytvorený zoznam vlastníkov a užívateľov v projektových územiach v databáze zainteresovaných strán. ŠOP SR zamestnala 4 správcov lokality (“site managerov”) pre projektové územia Záhorie, Latorica, Muránska planina a Poľana, aby zabezpečili realizáciu aktivít v príslušnom teréne a komunikovali priamo s vlastníkmi/užívateľmi pozemkov, úradmi a zainteresovanými stranami na miestnej úrovni o plánovaní manažmentových opatrení (napr. v lesoch, trávnatých porastoch) a o možnosti odkúpenia pôdy.

Ochranárske a realizačné aktivity

V rámci realizačnej fázy projektu máme 7 aktivít a zameriavajú sa na zavádzanie konkrétnych manažmentových opatrení. Práve tými je náš projekt výnimočný.
C.1 Zvýšenie efektívnosti manažmentu lokalít Natura 2000
Zhromaždili sme údaje o lesných biotopoch a vybraných druhoch (ryby, bezstavovce - chrobáky a motýle, netopiere) v SCI/SAC s chýbajúcimi záznamami údajov. Získané informácie boli skontrolované a vyhodnotené, údaje sa ukladajú do databáz pre každú skupinu biotopov/druhov.
C.2 Monitorovanie a hodnotenie stavu cieľov ochrany v projektových lokalitách
Boli dokončené metodiky monitorovania cieľových druhov a biotopov. Uskutočnil sa monitoring (pred dopadom projektových akcií) druhov a biotopov, na miestach kde boli lokality manažmentu vybrané.
C.3 Zlepšenie odolnosti cieľových prvkov sústavy Natura 2000 voči zmene klímy
Na základe stanovenia potrieb a parametrov pre monitorovanie klimatických zmien boli vybrané špecifické meracie prístroje pre klimatické parametre. Zisťujeme dostupnosť zariadení a ich dodávateľov, aby sme mohli započať verejné obstarávanie.
C.4 Zlepšenie konektivity siete Natura 2000
Spracovali sme štúdiu Identifikácia modelových predmetov ochrany európskeho významu z hľadiska zlepšenia koherencie (konektivity) sústavy Natura 2000. Napriek pôvodnému zámeru bola analýza potreby konektivity na identifikáciu modelových ochranárskych predmetov pre zvýšenie konektivity sústavy Natura 2000 vykonaná na celom súbore 131 druhov a 66 typov biotopov, ktoré reprezentujú predmety ochrany území európskeho významu na Slovensku.
C.5 Implementácia konkrétnych ochranných opatrení v projektových lokalitách a vývoj nových manažmentových prístupov
V prípade projektových území Záhorie a Poľana boli realizované prípravné práce agrolesníckych opatrení a komunikácia so zainteresovanými stranami, všetko v spolupráci s príslušnými zložkami LESY SR. Začalo sa mapovanie starých odrôd jabloní a hrušiek v projektovom území Poľana. Uskutočnili sa prípravné činnosti na realizáciu manažmentových opatrení (komunikácia s vlastníkmi pozemkov, špecifikácia pre obstarávania). Opatrenia pre vysoko ohrozené druhy ako Emys orbicularis, Tetrao urogallus, Pseudogaurotina excellens a Eleocharis carniolica sa začali v priebehu minulého roka. Začala sa iniciácia opatrení na obnovu Thesium ebracteatum v SCI Hradné lúky (Poľana). V Latorici prebieha investičná príprava projektového územia Tice: bola dodaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, inžinierska činnosť bola konzultovaná s dotknutými orgánmi a vlastníkmi pozemkov a bolo vydané právoplatné územné rozhodnutie. Úpravy poľovného manažmentu boli zapracované do štúdie realizovateľnosti Poľany a Muránskej planiny.
C.6 Nákup pôdy, prenájom alebo iné kompenzačné platby v projektových lokalitách
Procesy súvisiace s výkupom 150 ha lesa/trávnatého porastu sa začnú v druhej polovici roka 2023.
C.7 Hodnotenie sociálno-ekonomických prínosov a ekosystémových služieb sústavy Natura 2000
Pre hodnotenie ekosystémových služieb bola spracovaná analýza dostupných GIS (Geografický informačný systém) dát s cieľom definovať chýbajúce dáta vyžadujúce ďalšie zmapovanie.

Monitorovanie dopadu činností projektu

Monitorovacia fáza prebieha prakticky od začiatku projektu, keďže bolo potrebné zmonitorovať všetky parametre ešte pred realizáciou opatrení. V rámci monitorovania sa zameriavame na 4 aktivity.
D.1 Monitorovanie vplyvu konkrétnych projektových aktivít na biodiverzitu
Vytvorili sme Metodiku monitorovania vplyvu konkrétnych projektových aktivít na biodiverzitu. V rámci počiatočného stavu sme vydali Čiastočnú správu z nultého monitoringu realizovaného na projektových lokalitách v roku 2022.
D.2 Monitorovanie sociálno-ekonomických dopadov projektu a ekosystémových služieb
Vypracovali sme Príručku pre monitoring sociálno-ekonomického dopadu projektu. Obsahuje ukazovatele v štyroch oblastiach (biodiverzita, klimatické zmeny, ekonomika, spoločnosť, informovanosť). Všetky ukazovatele súvisia s príslušnými ekosystémovými službami. Verejný prieskum týkajúci sa povedomia o sústave Natura 2000 a o ekosystémových službách sa pripravuje a uskutoční sa v roku 2023.
D.3 Monitorovanie implementácie Prioritného akčného rámca (anglicky PRIORITISED ACTION FRAMEWORK/PAF)
V prvej fáze projektu bola navrhnutá databáza na monitorovanie implementácie PAF. Parametre databázy boli navrhnuté tak, aby ich bolo možné v budúcnosti meniť alebo dopĺňať.
D.4 Monitorovanie a hodnotenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti
Koordinačný partner projektu MŽP poveril prípravou databázy partnera ŠOP SR, ktorý počas intenzívnych konzultácií s externým monitorovacím tímom projektu vytvorili prvý dátový záznam. KPI projektu sa pravidelne zadávajú do webového nástroja LIFE KPI.

Povedomie verejnosti a šírenie výsledkov

Zvyšovania povedomia verejnosti o sústave Natura 2000 a o našom projekte je jednou z priorít. Aby sme zabezpečili efektívnu komunikáciu projektu a disemináciu jeho výsledkov zameriavame sa na tieto aktivity:
E. 1 Šírenie informácií a zvyšovanie povedomia o sústave Natura 2000 smerom na verejnosť
Webová aj facebooková stránka projektu boli spustené v roku 2022. Počas predchádzajúcich 2 rokov sa vytvorila aj vizuálna identita projektu, Komunikačná stratégia a Komunikačný plán.
E.2 Šírenie a komunikácia pre odborníkov
Úvodnú konferenciu sme zorganizovali v novembri 2021. Zúčastnili sa nej profesionáli z oblasti ochrany prírody na Slovensku. Počas februára 2023 sa úspešne uskutočnili školenia o ustanoveniach Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP) pre poľnohospodárov, lesníkov a zamestnancov ŠOP SR s 200 účastníkmi. Školenie o komunikácii smerom k vlastníkom a užívateľom pozemkov a školenie o krízovej komunikácii pre pracovníkov ochrany prírody sa uskutoční v novembri 2023.
E.3 Šírenie výsledkov, replikácia a vytváranie sietí s inými projektmi
Boli sme na 2 sieťovacích stretnutiach s inými projektmi LIFE. Prvé stretnutie prebehlo s LIFE Jedna příroda v CHKO Beskydy a počas leta minulého roka sme sa stihli stretnúť aj s BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) pri brehoch Rudavy. Navštívili sme aj viaceré súvisiace sieťovacie podujatia, napr. stretnutie projektových koordinátorov LIFE projektov v Helsinkách, v októbri 2022.
E.4 Environmentálne vzdelávanie vo vzťahu k sústave Natura 2000
Vo všetkých 5 projektových lokalitách sa začali vzdelávacie aktivity na zvýšenie povedomia verejnosti o sústave Natura 2000 a ekosystémových službách. Aktivity boli zamerané najmä na základné a stredné školy, no aj na širokú verejnosť. Vzdelávacie aktivity pre outdoorové programy a informačné stánky boli testované a získané poznatky budú začlenené do projektového súboru nástrojov s cieľom rozšíriť príklady osvedčených postupov z pilotných lokalít do lokalít sústavy Natura 2000 po celom Slovensku v ďalšej fáze implementácie projektu. V roku 2022 bolo zorganizovaných 10 dní Natura 2000 a 5 pilotných týždňov Natura 2000. Bol vyvinutý aj súbor vzdelávacích a didaktických nástrojov, ktorých distribúcia sa plánuje na podujatiach projektu.

Projektový manažment a sledovanie priebehu projektu

Projektové riadenie je veľmi podstatná časť každého projektu. Sústredíme sa tu predovšetkým na koordináciu a kontrolu činností v rámci aktivít:
F.1: Projektový manažment
Projektový manažment zabezpečuje celkovú prevádzku, koordináciu a riadenie projektu. Pre efektívne riadenie projektu bolo v rámci projektu vytvorených niekoľko pracovných skupín - Skupina projektového manažmentu, Pracovná skupina pre komplementárne aktivity a Komunikačný tím.
F. 2 Príprava After-LIFE plánu
Táto aktivita bude realizovaná v poslednej fáze projektu.