Slovensko patrí svojimi prírodnými hodnotami k najbohatším krajinám Európy. Vysokú rozmanitosť všetkých foriem života podmieňuje jeho geografická poloha na rozhraní medzi Karpatami a Panónskou nížinou.

Z územia Slovenska je známych viac ako 11 tisíc rastlinných a viac ako 28 tisíc živočíšnych druhov. K vysokej hodnote územia Slovenska z hľadiska biodiverzity prispieva najmä výskyt viacerých typov biotopov. Lesy pokrývajú viac ako 40 percent územia, možno tu nájsť rozsiahle plochy zachovalých pôvodných lesných porastov. Mozaiku prírodnej krajiny dotvárajú krovinové, lúčne aj mokraďové biotopy.

Úbytok druhov a ich biotopov je celosvetový problém, ktorý neobišiel ani Slovensko. Vplyvom nadmerného využívania prírodných zdrojov mnohé rastlinné a živočíšne druhy vyhynuli, mnohé sú ohrozené, prípadne sa vyskytujú už len vzácne či ojedinelo a v niektorých prípadoch ich možno považovať za vyhynuté.

Slovensko, podobne ako iné krajiny, buduje sieť chránených území podľa národných kritérií a národnej legislatívy. Na Slovensku máme 9 národných parkov, 14 chránených krajinných oblastí a viac ako tisíc tzv. maloplošných chránených území.

Vstupom do Európskej únie Slovensko prijalo európsky systém ochrany prírody prostredníctvom vybudovania sústavy chránených území známych pod názvom Natura 2000 a tým vytvorilo nové podmienky na ochranu našich vzácnych území.