Na projekte pracuje osem organizácií. Odborníci týchto organizácií sa podieľajú na zabezpečovaní  monitoringu a manažmente chránených území, vyhodnocovaní ekosystémových služieb, vzdelávaní a riadení projektu.  

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy, ktorý sa okrem iného zaoberá tvorbou a ochranou životného prostredia, ochranou prírody a krajiny. V našom projekte je koordinujúcim príjemcom  a je  zodpovedné za celkové riadenie projektu, podávanie správ a komunikáciu so CINEA  a s externým monitorovacím tímom. Kontroluje včasnú a vhodnú realizáciu projektových činností ako aj samotné čerpanie rozpočtu projektu a zároveň zabezpečuje propagáciu projektu, a to vytvorením a administráciou internetovej stránky a podporou komunikačných aktivít ostatných partnerov.  

Michal Šutriepka, hlavný koordinátor projektu, +421 /2 5956 2188, michal.sutriepka@enviro.gov.sk 

Viktória Štrbáková, finančná manažérka, +421 /2 5956 2187, viktoria.strbakova@enviro.gov.sk 

Barbora Vrábelová, technická a komunikačná manažérka, +421 /2 5956 2186, barbora.vrabelova@enviro.gov.sk

 

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky je odborná organizácia ochrany prírody zriadená Ministerstvom životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou. Jej úlohou je ochrana prírody a krajiny ako aj  starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny. V projekte IP LIFE NATURA 2000 bude riešiť vo všetkých projektových lokalitách praktické manažmentové opatrenia, napr. starostlivosť na rašeliniskách a na viacerých lokalitách chránených druhov s cieľom vytvoriť vhodné podmienky pre ich existenciu a zachovanie ich priaznivého stavu.  Je zodpovedná aj za oblasť hodnotenia ekosystémových služieb a prípravu integrovaných programov starostlivosti v pilotných projektových územiach Poľany a Záhoria.  

 

Národný park Muránska planina je jedným z najmladších národných parkov na Slovensku. Je unikátny tým, že dodnes neprenikla civilizácia v masívnejšej miere do ťažko prístupného terénu v centrálnej časti a vďaka tomu si toto územie zachovalo svoj prirodzený ráz. V rámci projektu sa tu budeme sústrediť na zmenu riadenia lesných porastov na riadenie blízke prírode. Zlepšíme tak aj podmienky pre ohrozené vtáky ako hlucháň hôrny, ďateľ trojprstý či kuvičok vrabčí. Pred výrubom budeme dbať na rast zemolezu čierneho, keďže je hostiteľská rastlina pre larvy vzácneho chrobáka fúzača karpatského. Lokalita je výnimočná aj pre svoje poloprírodné trávnaté plochy, v ktorých taktiež absentuje správne riadenie čo negatívne ovplyvňuje druhy žijúce na týchto lúkach. Kombináciou odstránenenia stromov a krov s pravidelným ručným, príp. strojovým kosením zlepšíme podmienky pre motýle, akými sú jasoň červenooký, ohniváčik veľký alebo aj modráčik čiernoškvrnný a taktiež pre viaceré chránené vtáky.

 

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. je rezortnou organizáciou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Spravuje povrchové a podzemné vody a komplexnú hydroekologickú činnosť v povodiach.  V rámci integrovaného projektu LIFE – IP NATURA 2000 SVK je zodpovedný za implementáciu obnovy sladkovodných prostredí ako je znovuotvorenie bočných ramien, obnova prostredí brehov riek alebo adaptácia hydrologického režimu v projektových lokalitách Záhorie a Latorica. V predmetných lokalitách zabezpečuje sprietočnenie ramien v povodí Moravy a v prípade lokalít na východnom Slovensku zavodnenie jedného z ramien Tice a prírodnej rezervácie Tajba, ktorá je významná z hľadiska výskytu korytnačky močiarnej (Emys orbicularis) – jediného pôvodného druhu, ktorý žije na Slovensku. 

 

Občianske združenie WWF Slovensko bolo založené v marci 2019 ako súčasť širšej medzinárodnej siete WWF Stredná a Východná Európa (WWF CEE), ktorá je pod pôvodným menom WWF Dunajsko-karpatský program už dvadsať rokov aktívne zapojená do ochrany prírody, riešenia  relevantných politík a zvyšovania povedomia verejnosti v dunajsko-karpatskom regióne. WWF Slovensko pracuje v rámci troch programových oblastí  – lesy, vody a voľne žijúce živočíchy. Všetky aktivity sú sprevádzané intenzívnou komunikáciou smerom k verejnosti s cieľom zvyšovať povedomie o potrebe ochrany prírody na Slovensku.  V tomto projekte je WWF zapojené do prípravy podpornej dokumentácie pre realizáciu konkrétnych ochranárskych aktivít v pilotných územiach Záhorie, Muránska Planina a   Poľana. 

 

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie je združenie založené v roku 1993 zamerané na ochranu prírody, vrátane environmentálneho vzdelávania. Hlavným cieľom DAPHNE je poskytnúť odborné zázemie pre ochranu prírody v oblasti aplikovaného výskumu, monitoringu a manažmentu prírodných biotopov.  

V rámci projektu DAPHNE organizuje zber údajov o biotopoch a druhoch, ktoré sú predmetom ochrany v územiach európskeho významu, ale o ktorých nemáme dostatočné informácie.DAPHNE je v spolupráci so ŠOP SR zodpovedné aj za environmentálnu výchovu. Cieľom je posilniť kapacity zamestnancov a lektorov v ekocentrách / informačných centrách / prírodných centrách a tiež pripraviť rôzne podujatia pre verejnosť.

 

Národné lesnícke centrum je príspevkovou rezortnou organizáciou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky. Komplexne zabezpečuje úlohy lesníckeho výskumu a vývoja vo všetkých oblastiach lesníctva a ostatných odvetviach pri riešení problematík súvisiacich s prírodným prostredím a ľudskou činnosťou v ňom, ako aj výskum mimoprodukčných, krajinotvorných, ekologických a ekonomicko-sociálnych vplyvov lesa, lesníctva a agrolesníctva v podmienkach Slovenska. V projekte IP LIFE NATURA 2000 koordinuje zavádzanie agrolesníckych systémov na projektových územiach Poľana a Záhorie, spolupracuje na návrhu a implementácii prírode blízkeho obhspodarovania lesa a manažmentových opatrení pre obnovu biotopov Hlucháňa hôrneho na projektových územiach Poľana a Muránska Planina.

 

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vznikla v roku 1940 a od roku 1990, kedy vznikla eviromentálna sekcia sa základný výskum rozšíril aj o aktivity ktoré sa týkajú aplikovaného výskumu ekologického pre potreby ochrany prírody.
V rámci projektu IP LIFE NATURA 2000 PRiF zastrešuje prípravu metodiky a monitoring na zistenie nultého stavu indikačných druhov biodiverzity ekosystémov záujmových území. Z najznámejších ohrozených druhov sa opatrenia dotýkajú Korytnačky močiarnej, Fúzača alpského, Ďatľa bielochrbtého, Vydri riečnej, atď. V neposlednom rade je úlohou PRiF príprava štúdie s analýzou pružnosti cieľových vlastností území Natura 2000 vo vzťahu ku klimatickej zmene.