Podstatnú časť projektových aktivít venujeme vzdelávaniu o sústave NATURA 2000 na Slovensku. Prostredníctvom práce partnerov projektu Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie a Štátnou ochranou prírody SR spoznávajú žiaci, študenti a verejnosť dôležitosť druhov a biotopov sústavy NATURA 2000 na Slovensku. Envirovzdelávacími aktivitami a exkurziami, ktoré majú častokrát charakter hry, interakcie a objavania, si k chráneným územiam, živočíchom a rastlinám na Slovensku vytvárajú pozitívny vzťah.